Program

E-week 2017: Östergötland resurseffektivast 2030

Tisdag 7 februari

Lokal: Torn1, Tegelsalen

 

9.00 - 10.00  Invigning av EWEEK

Hur kan näringslivet, offentlig sektor och forskningen samarbeta för att göra Östergötland resurseffektivast i Sverige? Med sikte mot 2030 tar vi spjärn mot såväl nationella miljömål som lokala insatser som görs inom olika branscher i Östergötland idag och stakar ut en hållbar väg tillsammans.

 

Anders Wijkman beskurenEWEEK inleds av Anders Wijkman som ledde Miljömålsberedningens arbete, är ordförande för Återvinningsindustrierna och har ett livslångt engagemang för miljö och hållbarhet. Anders har suttit både i riksdagen och i EU-parlamentet, men också lett organisationer som Röda Korset och Naturskyddsföreningen. Idag jobbar Anders nära forskningen och sitter i styrelsen för Stockholm Resilience Center samt är ledamot av KSLA. Det finns få som är så väl lämpade som Anders Wijkman att inleda EWEEK 2017 och ge sitt perspektiv på hur Östergötland kan bidra till snabbare omställning och ökad miljönytta.

 

EWEEK invigs av landshövding Elisabeth Nilsson, regionstyrelsens vice ordf Margareta Fransson samt Linköpings Universitets vice rektor Peter Värbrand.

 

10.00 - 10.30 Kaffe, mingel och möten

 

10.30 - 11.50 Framtidens hållbara energisystem - blir det kaos i nätet?

Med användandet av förnybara energikällor blir ett antal frågor högaktuella. Hur kan vi lagra energi på ett effektivt sätt för att balansera tillgång och utbud? Om alla producerar sin egen energi, vem ska då bekosta nätet? Vilka olika lösningar ser vi för att kunna lagra förnybar energi och vilken roll kan fjärrvärme spela? Hur ser utvecklingen ut för batterier och bränsleceller?

Våra deltagare kommer från både lokala och nationella aktörer och täcker en mängd olika perspektiv. 
Medverkande: Bo Diczfalusy, Energikommissionen • Fabian Levihn, Fortum värme och KTH • Joachim Lindborg, Sustainable Innovations och VäxEl • Lovisa Fricot Norén, Tekniska verken • Henrik Johansson Casimiro, E.ON • Gert-Olof Holst, Powercell

Läs mer om seminariet här.

 

11.50 - 13.10 Lunch, mingel och möten 

 

13.10 - 14.30 Fossilfri transportsektor på gång

För att uppnå en fossiloberoende transportsektor är det helt centralt med samarbete mellan näringslivet, den offentliga sektorn och allmänheten samt ett starkt engagemang hos alla aktörer. För en snabbare takt i omställningen i Östergötland ser vi både möjligheter och hot. Regionen ligger i framkant med flera företag som erbjuder fossilfria alternativ och Östgötautmaningen lanserades vid EWEEK 2016 som ett initiativ för att minska användningen av fossila bränslen i hela Östergötland. Under året har arbetet tagit fart och vi ser att detta kommer att påverka utvecklingen i positiv riktning. Sverige har generellt sett kommit långt i arbetet med hög andel förnyelsebara drivmedel jämfört med andra europeiska länder, men detta hotas nu av inriktningen på EU-kommissionens energipolitik.

Vi berättar mer om framstegen och möjligheterna

 • Östgötautmaningen - Hur går det för företagsnätverket? Hur långt har kommunernas och Region Östergötlands arbete kommit? Vad gör vi och vad kan vi göra för att påverka allmänheten i rätt riktning?
 • En regional strategi för fossilfria transporter

Vi debatterar hotet från EU-kommissionen

I EU-kommissionens vinterpaket för energiområdet presenterades en lång rad förslag, bland annat att biodrivmedel från jordbruksgrödor ska fasas ut. Om det blir verklighet, hur kommer det att slå mot Östergötlands miljöarbete och näringslivsutveckling? Kan vi agera för att skydda de östgötska företagen och bönderna? Med hjälp av Jakob Lagercrantz från 2030-sekretariatet, berörda företag och lokala/regionala politiker diskuterar vi problematiken.

 

14.30 - 15.00 Kaffe, mingel och möten

 

15.00-16.30 Nya målsättningar inom energi och klimat

Miljömålsberedningen, Energikommissionen, Fossilfritt Sverige… Vilka mål och ambitioner är det egentligen som är på gång för Sverige, och hur påverkar de olika sektorer och branscher? Hör Miljömålsberedningens tidigare kanslichef, numera nytillträdd chef för Naturvårdsverkets Klimatavdelning ge sin syn på saken och passa på att ställa dina frågor. Vi tar också en titt på hur långt vi kommit på vägen mot Östergötlands mål för Begränsad klimatpåverkan.

Medverkande: Stefan Nyström, Naturvårdsverket

 

16.45 - 19.00 Miljöteknikmingel - Framtida Innovationer

Under avslappnade former vill vi prata om nya idéer. Vi har bjudit in studenter som är i sluttampen av sin utbildning och som har jobbat med entreprenörsprojekt under hösten. Dessutom har vi bjudit in företag som jobbar med spännande teknik inom obemannat flyg, nytänkande energilösningar, framtidens solels-lösningar och det senaste inom IoT för minskat avtryck på vår miljö.

Som traditionen bjuder kommer vi att göra en kort exposé över vad som hänt inom miljöteknik under det gångna året i Östergötland, samt dela ut årets miljöpris.

Vi bjuder på nåt att äta och dricka och inspiration för framtiden!

 

Onsdag 8 februari

Lokal: Sky Hotel, plan 18 

 

9.00 - 10.00 Från forskning till nya affärsmöjligheter - hållbar tillväxt i Östergötland

Vid Linköpings universitet och forskningsinstitut som VTI, SMHI och RISE bedrivs spännande forskning som kan bli framtida affärsmöjligheter. Kom och lyssna på framstående forskare och hur deras forskning kan bidra till ett resurseffektivt Östergötland. 

Urban Wahlberg, Wabema AB, presenterar en testbädd för obemannade luftfarkoster (UAV) inom miljöteknikområdet. Testbädden har som syfte att skapa en säker infrastruktur för utveckling av obemannade system samt stärka banden mellan forskning och näringsliv inom  bland annat miljöområdet och de gröna näringarna.

Jianwu Sun, docent vid Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM) vid Linköpings universitet, Direct Conversion of Solar Energy into Fuels. Presentationen kommer att hållas på engelska.

"Due to the environmental impact of air pollutants and greenhouse gas mainly produced by the combustion of fossil fuels, it is becoming crucial to explore renewable energy sources. Jianwu Sun will present his current research on the direct conversion of solar energy into chemical fuels such as hydrogen from water splitting. Such renewable energy would build up a clean energy circle".

 

10.00 - 10.30 Kaffe, mingel och möten 

 

10.30 - 11.30 Miljökommunikation för ökad lönsamhet i företag

Hållbarhet blir allt viktigare för företag och är i många fall en helt avgörande faktor för lönsamhet. Det kan nämligen bidra till minskade kostnader, stärkt varumärke, ökad kund- och medarbetarlojalitet samt förbättrade möjlighet till finansiering. Därtill är hållbarhet något som vi är generellt duktiga på i Östergötland, vilket är något lyfts fram på kommunikationsplattformen Vi Gört! Detta ska vi vara stolta över och något som vi ska bygga vidare på. Detta är faktorer som kommer att belysas i detta seminariepass.

 • Vad är "Vi gör't!" och varför ska företag kommunicera hållbarhet?
  Malin Forsgren, Cleantech Östergötland
 • Solel och solvärme i turistföretag - en väg till stärkt varumärke och ökad lönsamhet
  Erik Gotborn, Energikontoret Östra Götaland
 • Solel och hållbarhetsarbete för ökad lönsamhet på Torpa Gård
  Bengt Samuelsson
 • Hur kan man tjäna pengar på hållbarhetsarbete genom ökad kund- och medarbetarlojalitet?
  Malin Forsgren, Cleantech Östergötland
 • Marknadsbyrån stärker varumärket med hållbarhetsarbete
  Johan Aronsson & Tobias Johansson
 • Avslutande reflektioner
  Malin Forsgren och Erik Gotborn

11.30 - 12.45 Lunch, mingel och möten

 

12.45 - 14.15 Så blir maten klimatsmart

Som sektor är det gröna näringslivet ensamt om att i primärproduktionen binda och lagra mer koldioxid från atmosfären än vad som släpps ut. Genom ökad volym av hållbart producerad mat samt råvaror för energi- och industriproduktion, kan det gröna näringslivet snabba på samhällets omställning från fossilberoende till biobaserat och kretsloppsanpassat. Hela 70 procent av klimatpåverkan från den mat vi äter uppstår i andra länder. Detta trots att hälften av den mat vi äter är producerad i Sverige. Om vi åt mindre importerad mat och mera svensk skulle klimatpåverkan minska markant. Miljön betalar för billig import. Vad är det då som gör att svenskt jordbruk ligger i framkant globalt sätt, detta kommer ett antal föreläsare att belysa i blocket ” Så blir maten klimatsmart”.

 • Naturbeteskött: Med extra allt...
  Anna Jamieson, Naturbeteskött i Sverige
 • Klimatsmart Gris: Friska djur som äter egenodlat foder
  Jeanette Blackert, Blackert Lantbruk
 • Ett vänligare Vete - ett nytt odlingskoncept växer fram
  Peter Borring, LRF
 • Regionens Livsmedelsstrategi
  Jonas Källming, Länsstyrelsen och Peter Borring, LRF
 • Innovation: En nyckel för mer klimatsmart mat
  Per Frankelius, Docent, Linköpings Universitet och Grönovation

 

14.15 - 14.45 Kaffe, mingel och möten

 

14.45 - 16.15 Framtidens bioekonomi i Östergötland

Bioekonomin är ett området som har många aktörer i regionen och en god potential att utvecklas. Ska vi lyckas måste fler samarbeten komma igång och vi måste också våga göra tydligare prioriteringar så att tid, engagemang och pengar satsas på sådant som verkligen leder till hållbar tillväxt och cirkulär ekonomi. Under 2016 har många av regionens aktörer samlats i arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan som ska bädda för detta. Under det här seminarieblocket kommer vi att lansera denna handlingsplan och det blir samtal mellan flera av dem som varit med om hur vi bäst kan ta handlingsplanen vidare till handling!

Lansering av handlingsplanen för bioekonomi i Östergötland

Varför tar vi fram en handlingsplan? Region Östergötland presenterar innehåll, näringsutveckling och påverkan.

Samtal på scenen om potentialen för olika värdekedjor och vart vi ska ha kommit år 2025

 • Jordbruket, ett samtal lett av Robert Paulsson, Agroetanol
 • Organiskt avfall, ett samtal lett av Tomas Kjellqvist, Biototal
 • Skogen, ett samtal lett av LRF och Vreta kluster

Avslutande samtal 

Samband, utvecklingsmöjligheter, behov av förutsättningar och möjligheten att vara ambassadörer för bioekonomin i Östergötland. 

 

16.15 - 16.30 Avslutning

Mats Eklund, Linköpings universitet och Margareta Wandel, moderator avslutar EWEEK med några reflektioner om de samtal som förts under de två dagarna.

 

18.00 - 20.00 Så väljer du klimatsmart mat. Ostprovning ingår!

Två av tre konsumenter anser att det är viktigt att maten har en låg klimatpåverkan. Svensk mjölk- och köttproduktion ger betydligt lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med världsgenomsnittet. Dessutom använder svenska lantbrukare minst växtskyddsmedel i hela Europa och vi är också det land i EU som använder minst antibiotika till djuren. Att välja svenskt är att välja smart – dessutom bidrar du till att trygga svensk livsmedelsproduktion så att vårt beroende av import minskar.

 • Ostprovning och föreläsning om svenska ostar, lantbrukare David Pettersson
 • Naturbeteskött – med extra allt, Anna Jamieson, verksamhetsledare föreningen Naturbeteskött
 • Klimatsmart gris – friska djur som äter egenodlat foder, Jeanette Blackert från Blackert Lantbruk
 • Ett vänligare vete – ett nytt odlingskoncept växer fram, Peter Borring, lantbrukare och LRF regionordförande
 • Välj svenskt, Marie Lönneskog Hogstadius, företagsutvecklare, LRF
 • Östgötamat, Louise Ridderström Alenbrand, verksamhetsledare
 • Reko Linköping – försäljning av närproducerat via Facebook, initiativtagare Karin Lorin
 • Kvällen avslutas 20.00 med Reko-utlämning av beställd mat på parkeringen vid Lindholms

Aktiviteten är kostnadsfri, men då vi har begränsat antal platser så är det viktigt att du ändå anmäler dig via anmälningslänken. När maxantalet är uppfyllt stänger vi eventet för nya anmälningar.

E-week

I Östergötland arbetar många aktörer med energi-, miljö- och klimatfrågor på olika sätt. Bland dessa aktörer återfinns Energikontoret Östra Götaland, Linköpings Universitet, Länsstyrelsen Östergötland, Lantbrukarnas Riksförbund, Cleantech Östergötland och Region Östergötland. Tillsammans vill vi skapa en gemensam plattform för de aktiviteter som vi genomför under året.

 

logo 05 logo 01logo 04
logo 03region ostergotlandliu